x 
Inloggen
A- A A+

De toekomst van de PRO-GEN Gebruikersgroep
In deze nieuwsbrief staat het voortbestaan van onze vereniging centraal. Wat is er aan de hand? Zij die de ledenvergadering van 21 april j.l. in Nijkerk hebben bezocht, zijn al een beetje op de hoogte maar graag informeren wij alle leden van de jongste ontwikkelingen op het bestuurlijke vlak.
Op de komende ledenvergadering dit najaar zijn de voorzitter en de secretaris aftredend. Voor die functies zoeken wij met spoed geschikte kandidaten. Bovendien zijn er in 2013 een penningmeester en een boekhouder nodig. Profielschetsen voor al deze functies vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Ook staan ze op onze website in het ledengedeelte onder Organisatie bij Vacatures (inloggen is noodzakelijk).
Het moet toch mogelijk zijn om onder de ruim 2500 leden van onze vereniging de juiste man of vrouw te vinden. Meld u dus aan wanneer u de vereniging een warm hart toedraagt.

Zomermarkt 2014
In juli 2014 hopen wij weer een spetterende zomermarkt te organiseren. Deze zomermarkt werd voor het eerst gehouden ter gelegenheid van ons eerste lustrum in 1999. Daarna werd het elk jaar herhaald totdat bleek dat de belangstelling wat terugliep vanwege de vele soortgelijke evenementen. Daarenboven werd het telkens moeilijker voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Daarom is destijds besloten het evenement alleen nog in lustrumjaren te houden. En in 2014 is het weer zover: onze vereniging bestaat dan twintig jaar!
Voor de organisatie van die dag is een legertje vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden en er een feestelijke dag van te maken. Wij stellen daar vergoeding van reiskosten en gratis lunch- en consumptiebonnen tegenover. Wilt u zich eenmalig voor de vereniging inzetten, meld u dan aan bij de secretaris of de ledenadministrateur.

Onze website
Over het bezoek aan onze website hebben wij niets te klagen, alleen valt het ons op dat er maar een relatief klein gedeelte van onze leden actief gebruik maakt van deze service. Dit jaar heeft slechts 23% van ons ledental daadwerkelijk ingelogd en over het geheel genomen – dus sinds het bestaan van de website – is dat nog niet de helft! Dat betekent dat u veel tips en aanwijzingen over het programma PRO-GEN simpelweg mist.
Wist u dat veel aanvullende programma’s, zoals die van Wim Nelis en Joanne Meulenbelt, voor leden gratis zijn te downloaden? Dat er alles omtrent de vereniging is na te lezen en dat vrijwel alle bestuursstukken als pdf-bestand beschikbaar zijn? U kunt informatie inwinnen over onze opleidingen en informatieve regio-bijeenkomsten. U kunt werkbladen bestellen. U kunt in onze helpdesk vragen stellen en de vele antwoorden van de afgelopen jaren er nog eens op nalezen; een handige zoekfunctie helpt u daarbij. Van PRO-GEN-eralia zijn oude artikelen na te lezen of als pdf-bestand te downloaden. U vindt informatie over PRO-GEN-eratie, onze uitwisselingsservice van genealogische gegevens.
Kortom, even inloggen op onze site kan werkelijk de moeite lonen. Sterker nog, u doet zich tekort als u als actief PRO-GEN-gebruiker geen kennisneemt van alle nuttige informatie die wij op de website www.pggg.nl te bieden hebben. Mogen wij u binnenkort online ontmoeten?

Binnenkort verkrijgbaar: PRO-GEN versie 3.20
Momenteel leggen Johan Mulderij en Dinant Scholte in ’t Hoff, geholpen door een legertje bèta-testers, de laatste hand aan een zeer vernieuwende PRO-GEN-versie. U als gebruiker zal daar in eerste instantie niet veel van merken, want ogenschijnlijk lijkt er niet veel veranderd te zijn in versie 3.20. Maar feitelijk hebt u te maken met een compleet nieuw geprogrammeerde versie. Daarin wordt beter gebruik gemaakt van het interne geheugen, DOSBox is niet meer nodig bij 64-bits computers, knippen en plakken gaat nog makkelijker op de manier die u tegenwoordig met Windows gewend bent. Deze versie mag u beslist niet missen. Kijk dus uit naar de berichtgeving van de makers.

Profielschetsen van de vacatures
Zoals hierboven al aangekondigd volgen hieronder de verschillende profielschetsen van de vacante bestuursfuncties.

Voorzitter
In november 2012 zal Heimen Hooijer twee keer een periode van drie jaar hebben gefungeerd als voorzitter. Een herbenoeming is daardoor niet mogelijk en Heimen wenst hier ook niet voor in aanmerking te komen. Dat betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter.
De voorzitter is de spreekbuis van de vereniging. Hij/zij leidt de vergaderingen en handhaaft de statuten en het huishoudelijk reglement. Verwacht wordt dat de voorzitter met enthousiasme over het programma spreekt en zich zowel mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken.
Het gaat om twee Algemene Vergaderingen (voorjaar op een zaterdag in april en najaar op een zaterdag in november) te houden in ‘De Schakel’ te Nijkerk. Tussentijds zijn er vijf bestuursvergaderingen die ook in ‘De Schakel’ te Nijkerk worden gehouden. In de vergadering van maart worden de auteurs uitgenodigd om bij te praten en te overleggen over het programma. De planning van de vergaderingen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Secretaris
In januari 2012 heeft Fred Burger zijn functie als secretaris abrupt ter beschikking gesteld. Jan van Leeuwen was als voormalig secretaris zo vriendelijk de functie waar te nemen voor een korte tijd. Hij wenst niet voor benoeming in aanmerking te komen. Dat betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe secretaris.
De secretaris is het adres van de vereniging. Hij/zij ontvangt zowel schriftelijke als elektronische post en beantwoord deze. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en beheert het archief van de vereniging. Verwacht wordt dat hij/zij zich schriftelijk goed kan uitdrukken.
Hij/zij regelt de vergaderruimten en stuurt in overleg met de voorzitter de uitnodigingen en de agenda van de vergaderingen. Van elke vergadering maakt hij/zij een verslag, dat in de volgende vergadering wordt goedgekeurd en vastgesteld. Voor de Algemene Vergadering in het voorjaar maakt hij/zij het jaarverslag van het voorgaande jaar. Hij/zij draagt er zorg voor dat de te publiceren stukken worden aangeboden voor plaatsing op de website van de vereniging.

Algemeen bestuurslid
Het bestuur is sinds het aftreden van Rob Fransen op zoek naar een bestuurslid dat beschikt over meer dan gemiddelde inhoudelijke kennis van het programma PRO-GEN.
Het is de voorkeur van het bestuur dat deze functie permanent kan worden uitgeoefend. Het is ook mogelijk dat het bijwonen van de bestuursvergaderingen op afroep gebeurt aan de hand van de agenda. Voor het overleg met de auteurs van het programma is de aanwezigheid van dit bestuurslid, permanent dan wel ad hoc, vereist.

Penningmeester
In de najaarsvergadering van 2013 zal de penningmeester, Boy Dominicus, aan het einde zijn van zijn eerste termijn van drie jaar. Hij heeft aangegeven dat de ontwikkeling van zijn gezondheid dusdanig is dat hij niet voor een herbenoeming in aanmerking wil komen. Dat betekent dat het bestuur ook zoekt naar een bestuurslid dat volgend jaar het penningmeester­schap van Boy Dominicus kan overnemen.

Boekhouder
De boekhouding is in de zeer bekwame handen van Aza Pellekooren. Ook hij heeft laten weten dat hij op korte termijn, uiterlijk in 2013, als boekhouder wil stoppen. Het bestuur is dus eveneens op zoek naar een boekhouder die zich kan laten inwerken door Aza Pellekooren.

Procedure
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter voor nadere informatie of wegens belangstelling voor een van de functies. Het is de bedoeling dat gegadigden begin september a.s. worden uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en een ander bestuurslid. Zij worden in de gelegenheid gesteld de bestuursvergadering van 16 oktober a.s. bij te wonen.
De kandidaten die hierna aangeven een functie te ambiëren zullen als bestuurskandidaat in de Algemene Vergadering worden voorgedragen. De benoeming geschiedt in functie door de Algemene Vergadering.
Voor alle functies is een onkosten regeling van toepassing.

Nog meer medewerkers gezocht
Wij zijn op zoek naar leden die willen meehelpen om gebruikersdagen te organiseren in Overijssel en Drenthe. De werkzaamheden bestaan uit het vastleggen van een geschikte zaal en op de vastgestelde datum in de zaal aanwezig te zijn.
Voor uitvoerige informatie belt u met Rob Fransen, telefoon 020-692 78 54.

Tenslotte…
Noem in al uw correspondentie alstublieft uw lidnummer!