x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

genea-1p

genea-1p

 

Toepassing - Wim Nelis: genea-1p

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
Grafisch blok die persoon in index opneemt.

Deze package bestaat uit twee modulen. De eerste is de definitie van een grafisch blok met enkel de naam van een persoon in een dubbele lijn die tevens een uitgebreide index (voor bv Word) aanmaakt.
Het tweede moduul is een VTX programma, aanroepbaar vanuit parenteel of genealogie, dat het persoonsnummer in het "Persoon code" veld schrijft.
Het is te vinden in het uitvoer-menu voor genealogie/parenteel.

Voorbeeld-schermen


Korte beschrijving

Artikel "Een boekje maken" van Wim Nelis uit PRO-GEN-eralia jrg. 6 (2000), nr. 2, blz.33:

genea-1p.pdf


Na deze informatie nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar Wim Nelis.

Een boekje maken


door Wim Nelis, Marknesse

1. Inleiding

Sinds ongeveer 4 jaar zijn wij bezig met genealogisch onderzoek van de familie Van Die. In die tijd hebben we een redelijk groot deel van deze familie van na 1811 gereconstrueerd uit de gegevens van de burgerlijke stand.  Voor de gegevens van na ongeveer 1910 zijn we echter aangewezen op de momenteel levende personen in deze familie, en hun medewerking hebben we gelukkig ruimschoots gekregen. Als tegenprestatie publiceren wij zo nu en dan een boekje met daarin de stand van zaken.

In de vorige uitgaven hebben we volstaan met een beschrijving van het onderzoek, een lijstje met opvallende zaken, gevolgd door een parenteel in tekstvorm. In de laatste uitgave van dit boekje wilden we ook een grafisch schema opnemen, omdat de samenhang daarmee beter te zien is.

Er zijn dan echter een paar extra problemen op te lossen, waarvan een deel samenhangt met het gebruik van PRO-GEN. Deze PRO-GEN gerelateerde problemen, en mogelijke oplossingen, worden in dit artikel beschreven.

2. Problemen en aanpak

2.1. Nummering
Het eerste probleem is dat een grafisch schema al gauw groot wordt. Een beschrijving van een familie van ongeveer 1200 personen krijg je niet op een schema dat leesbaar op een A4-tje past. Het is dus nodig om het schema in stukken te knippen, waarbij elk stuk op een bladzijde A4 past. Na enig experimenteren is gebleken dat drie generaties in de breedte op een vel A4 passen, maar dat, als er veel nakomelingen zijn, het niet in de hoogte past. In dat geval zijn er toch meerdere bladzijden nodig om deze drie generaties weer te geven. Om zoveel mogelijk personen op een bladzijde te krijgen, is er voor gekozen om een minimum aan informatie op te nemen in dit schema, namelijk alleen de naam van een persoon.

PRO-GEN kan eenvoudig dit type schema maken. Kies de stamouder, en selecteer dat er maximaal 3 generaties worden getoond. Met de standaard instellingen blijkt dat de stamouder altijd volgnummer I.1 krijgt.  Dit is niet wat we willen, de bedoeling is namelijk dat elke persoon in het schema en in de tekst hetzelfde volgnummer krijgt. Dit probleempje is eenvoudig in PRO-GEN op te lossen.

Met een klein VTX-programma is de nummering, die gebruikt gaat worden in de tekstuele parenteel, in het code-veld van de personen geplaatst. De essentie van dit programma ziet er als volgt uit:

Persoon code= NUMBER$

Merk op dat wij dit eenvoudig konden doen daar wij het Code-veld verder niet gebruiken. Degenen die wel gebruik maken van het Code-veld kunnen, alleen voor het maken van de grafische schema's, een kopie van het bestand maken zonder het Code-veld mee te nemen. Daarna kan het Code-veld met het VTX-programma worden ingevuld.

Bij de aanmaak van de schema's (en eventueel de parenteel) dient een andere nummering dan standaard te worden gebruikt. Nadat vanuit het hoofdmenu gekozen is voor een genealogie of parenteel, kan in het instellingenmenu de nummering worden vastgelegd. Door deze op de waarde "code" te zetten wordt de nummering uit het veld "Persoon code" gebruikt. Op deze wijze zal de nummering van personen in enerzijds het schema en anderzijds de parenteel gegarandeerd gelijk zijn.

(Opmerking: de inhoud van het code-veld kan na afloop gewist worden met behulp van het programma ChaF).

2.2. Index
Een persoon wordt in principe meerdere keren genoemd in het boekje: in de parenteel treedt hij/zij op als kind en veelal ook als ouder. Daarnaast kan de persoon ook nog één of twee keer in het schema voorkomen. In de index van het boekje willen we elk voorkomen van een persoon vermeld zien. Daarvoor is nodig dat ook een blokschema een index aanmaakt, net als een tekst. Dit is in principe mogelijk in PRO-GEN, maar het bleek niet eenvoudig te zijn.

In eerste instantie hebben we een simpele index laten genereren bij het schema door in een van de velden van de definitie van het blok met de naam GENEA-1D.BLK de inhoud te veranderen van:

" "+NUMBER$

in:

" "+NUMBER$+INDEX$(Achternaam,Voornaam)

Dan kunnen de grafische schema's in bv RTF formaat op disk worden gezet, gevolgd door een parenteel. Met de tekstverwerker Word worden ze samengevoegd tot een document, en kan een gezamenlijke index worden gemaakt. Dan blijkt dat een persoon op meerdere manieren in de index kan voorkomen, bijvoorbeeld als

van Die, Jan
van Die, Jan (±1834-1899)

We willen een persoon slechts één keer in de index zien, dus de indexen uit een schema en uit de tekst moeten hetzelfde zijn. Aangezien de jaartallen bij een persoon wel prettig zijn, want er zijn veel personen met de naam Jan van Die, diende de INDEX$ aanroep in het blokschema te worden uitgebreid. De nieuwe expressie wordt:

    INDEX$(Achternaam,Voornaam+FILLED$("("+FILLED$(IF$(DAY$(Geboorte datum)<>"","","±")+YEAR$(Geboorte datum))+"-"+FILLED$(IF$(DAY$(Overlijden datum)<>"","","±")+YEAR$(Overlijden datum))+")"))

Dit is één lange regel, die om praktische redenen op meerdere regels getoond wordt. Daar waar de regel afgebroken is, staan spaties.

Deze aanroep van INDEX$ zorgt er voor dat ook de jaartallen van geboorte en overlijden in de index worden opgenomen. Is een datum niet tot op de dag nauwkeurig bekend, dan plaatst het het teken "±" (ASCII code 241) voor het jaartal. De op deze wijze gegenereerde index is bijna identiek aan de index die door de tekstuele parenteel wordt gemaakt. Wij hebben nog maar één uitzondering kunnen ontdekken: indien de geboortedatum van een persoon er uit ziet als

10-12-???? (omdat je weet dat die persoon op 10 december jarig is)

dan staat in de index van de parenteel niets, doch in de index van het schema alleen "±". Deze persoon komt dan dus toch twee keer voor in de index!

2.3 BLK definitie
In principe is een wijziging in de definitie van een blok via PRO-GEN uit te voeren. Vanuit het hoofdmenu via de acht (!) keuzen "PRO-GEN hulpprogramma's", "Overige", "Definities aanpassen", "parenteel/genealogie-blok aanpassen", "Bestaande definitie wijzigen", de selectie van GENEA-1D, "Blok voor een persoon veranderen", en tenslotte "Veldgegevens wijzigen", wordt een menu opgeroepen waarmee de inhoud van een veld kan worden aangepast. Helaas zijn er voor een veld slechts twee regels op het scherm beschikbaar. De omschrijving van het veld moet in deze twee regels, in totaal 150 tekens, passen. De toevoeging van de boven beschreven INDEX$ aanroep is dus niet mogelijk met behulp van PRO-GEN.

De complete definitie van een blok bestaat uit slechts één regel (zie de technische documentatie van PRO-GEN 3.0, bladzijde 21). De totale lengte van de beschrijving van een grafisch blok met een uitgebreide INDEX$ aanroep blijkt uit te komen op ruim 600 tekens, meer dan de meeste ASCII-editors kunnen verwerken. Met een speciale gratis DOS-editor, SLED geheten, is dit wel mogelijk: met SLED kunnen regels tot maximaal 16000 tekens worden aangemaakt.

Met SLED is de bovengenoemde INDEX$ aanroep in de definitie van het grafisch schema opgenomen. Daarmee wordt dan een index gemaakt die bijna geheel gelijk is aan de index van een tekstuele parenteel. PRO-GEN kan dus geen velddefinitie langer dan 150 tekens aanmaken, maar kan wel met een langere definitie werken.

Het gebruik van een aparte editor om een PRO-GEN definitie te wijzigen heeft nog een staartje. Daar de tekst voor een veld langer is dan de PRO-GEN editor toestaat, zal als deze definitie ooit door PRO-GEN wordt aangepast, de lange veldinhoud worden afgebroken op 150 tekens, waarna het niet meer werkt. Deze definitie mag dus niet met PRO-GEN 3.0a. worden aangepast!

(Opmerking: Johan Mulderij zal kijken of in een volgende versie van PRO-GEN de huidige limiet van 150 tekens kan worden verruimd.)

2.4. Vulling van het blokje
In een grafisch schema is een beperkte ruimte, in dit geval 24 tekens, beschikbaar om de naam van een persoon weer te geven. Het "probleem" is dat de standaard manier waarop het blokje gevuld wordt niet optimaal is. Standaard gebruikt PRO-GEN de VTX functie:

FILLED$([Voorletters]+" ")+Achternaam

Maar als de achternaam kort is, zoals in ons geval "van Die", dan is er vaak genoeg ruimte om alle voornamen volledig te tonen. Dit kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van de VTX functie LSET$. Deze functie is in PRO-GEN 3.0a uitgebreid met de eigenschap dat het een voornaam in twee stappen korter kan maken. Als het een tekst aangeboden krijgt die langer is dan de veldlengte, en er staat een voornaam-veld in, dan wordt eerst gekeken of de eerste voornaam voluit en overige afgekort tot de initialen een tekst oplevert die past. Zo niet, dan worden de voornamen afgekort tot alleen de initialen. In dat geval levert de functie LSET$ hetzelfde resultaat als de originele functie.
Dus het kader in een grafisch schema wordt zo goed mogelijk benut, indien de volgende VTX functie wordt gebruikt:

LSET$(Voornaam+" "+Achternaam,24)

De keuze voor deze functie heeft geen enkele invloed op de index die voor de betreffende persoon wordt gegenereerd.

3. Het samenstellen

Met een nummering in het "Persoon code" veld en een aangepaste definitie van het grafisch schema kunnen dan zowel de schema's als de parenteel worden gegenereerd door PRO-GEN.

Het maken van de schema's is een stevige klus. Er zijn meerdere schema's nodig, in ons geval 37, die elk in een aparte file op disk wordt gezet. Nadat van de stamouder een schema van 3 generaties is gemaakt, wordt van alle personen in de derde generatie gecontroleerd of ze nakomelingen hebben. Indien dat het geval is, dan worden van deze nakomelingen in de derde generatie weer schema's gemaakt. Vervolgens worden alle nakomelingen van de vijfde generatie gecontroleerd, en waar nodig worden weer schema's gemaakt. Dit herhaalt zich voor alle oneven genummerde generaties.

Nadat de parenteel is gemaakt door PRO-GEN, is het werk voor PRO-GEN klaar. Met een tekstverwerker kunnen de grafische schema's en de tekstuele parenteel worden samengevoegd tot een document. De verdere samenstelling van het boekje is dan een kwestie van doelstelling en smaak. Waar nodig en mogelijk worden leuke verhalen toegevoegd, en het geheel kan worden verlevendigd met foto's van personen, belangrijke plaatsen en kopieën van akten. Tot slot wordt natuurlijk de ene index gegenereerd waarin alle personen, uit schema's en tekst, voorkomen.

4. Conclusie

Het blijkt met enige trucjes mogelijk om een boekje samen te stellen, waarin grafische schema’s en teksten, beide gegenereerd door PRO-GEN, opgenomen in één document, zodanig dat alle voorkomens van alle personen in de index staan, met slechts weinig doublures.

Het invoeren van de blokdefinitie als genoemd in dit artikel is niet eenvoudig,
daar de veldinhoud door PRO-GEN gelimiteerd is tot 150 tekens. Er wordt bij de installatie een nieuwe definitie geplaatst met de naam GENEA-1P alsmede het VTX-programma PGG-6-2.VTX waarmee het nummer van een persoon in het Codeveld kan worden geplaatst.


----------------

Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia, jrg. 6 (2000), nr. 2, blz. 54
 
Powered by Phoca Download